Unitat de Mama

Mamografía

 

La Unitat de Mama de l'Hospital Universitari de La Ribera està situada a l'avantguarda espanyola en el tractament de les patologies de mama, especialment en càncer. La preparació dels seus integrants, la utilització de les tècniques més noves o l'aplicació de l'última tecnologia possibiliten una assistència especialitzada avançada en el càncer de mama.

L'Hospital centralitza el tractament global de la pacient en una sola unitat, cosa que li evita la rotació per diferents serveis.

La Unitat de Mama és un equip de treball multidisciplinari que reuneix especialistes en anatomia patològica, cirurgia general, cirurgia plàstica, radiologia, radioteràpia, oncologia, medicina nuclear i professionals d'infermeria. Tots ells juntament amb els excel·lents professionals de Salut Pública i Atenció Primària que desenvolupen tècniques de cribratge (screening), essencials per augmentar el nombre de diagnòstics precoços.

La tasca multidisciplinària i especialitzada dels professionals d'aquesta Unitat ha permès desdramatitzar la malaltia aconseguint una taxa de curació en càncer de mama per als pacients de La Ribera superior al 80% i mantenint la massa mamària a 3 de cada 4 intervencions. Així mateix, i com a fet diferencial i exclusiu a la Comunitat Valenciana, la Unitat de Patologia Mamària de l'Hospital de la Ribera realitza mamografies periòdiques voluntàries a dones majors de 69 anys, i que ja no s'inclouen al Programa de Detecció Precoç de la Conselleria de Sanitat, que abraça les dones entre 45 i 69 anys.

És una Unitat que ha rebut nombrosos premis i distincions tant nacionals com internacionals, com el que va rebre per part del Grup Espanyol de Recerca en Càncer de Mama (GEICAM) que va destacar els resultats en la tècnica del “gangli sentinella”.

 

Veure altres especialitats

 

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei:

Tractaments

El Programa de Detecció Precoç (o screening de mama) de la Conselleria de Sanitat es realitza al Centre de Salut Pública d'Alzira per a dones entre 45 i 69 anys i treballa en total coordinació amb la Unitat de Mama de l'Hospital d'Alzira. Aquest programa té com a objectiu que les dones en aquesta franja d'edat acudeixin a fer-se una mamografia cada dos anys com a instrument clau per detectar precoçment qualsevol problema que hi pugui haver, fins i tot abans que sigui palpable. Actualment, aquest programa té un índex de participació superior al 75% amb una taxa de detecció de 3,62 tumors per cada mil dones, xifra que se situa a la mitjana de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, la Unitat de Patologia Mamària de l'Hospital Universitari de la Ribera com a fet diferencial i exclusiu a tota la Comunitat Valenciana  realitza mamografies periòdiques voluntàries a dones majors de 69 anys , i que ja no s'inclouen al Programa de Detecció Precoç de la Conselleria de Sanitat

El Comitè de Tumors de Mama avalua el cas i decideix de manera conjunta i multidisciplinar el tractament i protocol a seguir. El Comitè de Tumors reuneix especialistes en anatomia patològica, cirurgia general, cirurgia plàstica, radiologia, radioteràpia, oncologia, medicina nuclear i infermeria.

L'Hospital Universitari de La Ribera també està apostant per la teràpia dirigida o individualitzada en càncer de mama, a través de la realització d'estudis que permeten conèixer el perfil genètic del càncer d'un pacient . En aquest sentit, el centre alcirenc és pioner a Espanya en la realització del test genètic MLPA (Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplification – Tècnica d'Hibridació, Ligació i Amplificació Múltiple) aplicat específicament al tractament en càncer de mama.

La Secció de Radiologia de Mama que forma part de la Unitat de Patologia Mamària de l'Hospital de la Ribera, s'ha consolidat com una dels serveis capdavanters a nivell nacional pel prestigi i experiència dels seus professionals, la seva tasca investigadora i per la incorporació de la tecnologia més avançada.

La varietat de les tècniques possibilita una atenció especialitzada avançada:

 1. Mamografia i tomosíntesi . La tomosíntesi o  mamografia digital 3D  augmenta la detecció de càncer de mama no vist en mamografia convencional un 35%. La Ribera va ser el primer hospital a incorporar aquesta tecnologia a la Comunitat Valenciana (CV)
 2. Biòpsia assistida per buit guiada per tomosíntesi . Biòpsia de microcalcificacions o distorsions, més ràpida que la biòpsia per esterotàxia i amb millor taxa d'èxits. La Ribera va ser el primer hospital a incorporar aquesta tecnologia a la Comunitat Valenciana (CV)
 3. Ecografia de mama amb sonoelastografia quantitativa .
 4. Biòpsia assistida per buit guiada per ecografia . Disminueix el nombre de lesions difícils de mostrejar que finalment s'han de biopsiar al quiròfan.
 5. Ressonància Magnètica (RM) de mama . Des de l'any 2002 es realitza sistemàticament RM a totes les pacients amb:
  1. Risc heredofamiliar elevat (superior al 20%).
  2. Antecedents de càncer de mama i diagnòstic abans dels 50 anys, així com tipus específics de càncer de mama que requereixen més vigilància.
  3. Diagnòstic recent de càncer de mama (la Secció de Radiologia ha demostrat que aquestes pacients es reintervenen per vores afectes a la peça molt menys que pacients sense RM).
  4. Diagnòstic de secreció mamària sospitosa.
  5. Lesions sospitoses en mamografia i/o ecografia.
 6. Biòpsia assistida per buit i guiada per Ressonància Magnètica . L'Hospital de la Ribera és centre de referència a la Comunitat Valenciana i el primer centre a implantar la tècnica.

La Unitat de Mama de la Ribera té àmplia experiència en la tècnica intraoperatòria del gangli sentinella. El gangli sentinella és el gangli receptor del flux provinent del tumor que s'extirpa. Si durant la intervenció d'aquest tumor a la mama és possible detectar aquest gangli mitjançant tècniques de medicina nuclear i que els anatomopatòlegs analitzin el seu estat, es pot evitar l'extirpació per part dels cirurgians de tots els ganglis de l'aixella, cosa que representa una gran avantatge per a la dona i contribueix a millorar la seva qualitat de vida futura després de la intervenció.

La tècnica ROLL (ràdio-occult-localised-lesion) és una tècnica idònia per a l'extirpació de lesions de mama no palpables perquè posteriorment els cirurgians poden extirpar aquesta lesió.

El Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora de l'Hospital Universitari de la Ribera integrat a la Unitat de Mama és considerat actualment com un servei referent en aquest tipus de reconstrucció a la Comunitat Valenciana. Aquest Servei ofereix la possibilitat de reconstruir la mama extirpada, sempre que sigui aconsellable des del punt de vista mèdic, a totes les pacients que ho desitgin, després de la mastectomia – reconstrucció diferida – o al mateix acte quirúrgic de l'extirpació – reconstrucció Immediata – i  mitjançant les tècniques més avançades .

L'elecció del mètode més apropiat a l'hora de fer una reconstrucció mamària dependrà de cada cas: de les característiques pròpies de la malaltia i de la pacient. Pacient i cirurgià decideixen conjuntament el camí a seguir tenint en compte les limitacions, els avantatges i els riscos de cada procediment.

Les tècniques que emprades a la Unida de Mama realitzar la reconstrucció són:

 • Amb pròtesis i/o expansors.
 • Amb teixit de l´esquena (Latissimus Dorsi).
 • Amb teixit de l'abdomen ( DIEP, TRAM ): és la tècnica més nova de reconstrucció i només és oferta en hospitals amb serveis de cirurgia plàstica entrenats en microcirurgia. Empra únicament la pell i el greix de l'abdomen, sense destruir cap múscul i sense utilitzar cap material estrany per al cos -implants mamaris-. L'objectiu del cirurgià plàstic és crear un nou pit tan semblant com sigui possible a una mama natural. Aquest procediment no interfereix ni en el tractament ni en el posterior control del càncer de mama. N'és una prova que cada dia són més els oncòlegs que ho recomanen.

També és possible reconstruir una part de les mames si la pacient ha estat sotmesa a una mastectomia conservadora o quadrantectomia, així com la simetrització de les mateixes en cas que hi hagi diferències en forma i/o volum.

 

1) Radioteràpia externa conformada d'alta energia amb accelerador lineal 3D

És una tècnica que permet l'elaboració de  tractaments individualitzats mitjançant l'adquisició d'imatges de TAC de la zona a tractar i un sistema de planificació 3D. Aquesta tècnica permet desenvolupar imatges tridimensionals del tumor a tractar, així com de les zones de risc d'invasió, i protegir els òrgans i teixits sans propers que no necessiten ser irradiats.

En el cas de la mama, la radioteràpia amb accelerador lineal 3D s'utilitza en casos de cirurgia conservadora i mastectomia. Irradiació parcial de la mama.

2) Braquiteràpia d'alta taxa de dosi (HDR)

També anomenada  Radioteràpia Interna , és una tècnica  mínimament invasiva  que consisteix a administrar  altes dosis de radiació al tumor  a través d'uns aplicadors que es col·loquen al pacient. Un sistema informàtic controla el procediment en tot moment, de manera que la dosi de radiació s'aplica al tumor  de forma exacta , disminuint notablement la irradiació d'òrgans propers.

La sessió dura pocs minuts i, un cop finalitzada, es retiren els aplicadors del cos del pacient o se'l deixen, depenent del cas,  sense necessitat d'ingrés ni aïllament posterior.

L'Hospital de la Ribera aplica dues modalitats de Braquiteràpia d'Alta Taxa de Dosi: la radiació intracavitària i la radiació intersticial. Tots dos mètodes usen font d'Iridio 192 (Ir192) d'alta taxa de dosi.

En el cas de la Mama, aquesta tècnica permet abordar el tumor per sobreimpressió i en irradiació parcial accelerada.

 

La Unitat de Mama està coordinada amb el Servei d'Anatomia Patològica que realitza l'estudi i l'abast del tumor amb tècniques avançades de diagnòstic i valoració.

La Unitat de Mama ofereix als pacients una Consulta de Psicooncologia atesa per una psicòloga de l'Associació Espanyola de Càncer (AECC) per tal de minimitzar l'impacte psicològic que el càncer pot provocar a les pacients.