Servei d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP)

Servei d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP)

El funcionament daquest Servei dAtenció i Informació al Pacient està regulat pel DECRET 138/2012, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es regulen els Serveis dAtenció i Informació al Pacient (SAIP); s'hi estableix que:

El Servei d'Atenció i Informació al Pacient (d'ara endavant SAIP) és la unitat funcional responsable d'atendre, informar i assessorar la ciutadania que utilitza el sistema sanitari públic, així com tramitar les queixes, els suggeriments i els agraïments que realitzi.

Els serveis d'atenció i informació al pacient tenen com a missió millorar la percepció que la ciutadania té de la qualitat dels serveis sanitaris que reben, proporcionant les solucions als problemes que se susciten diàriament a l'assistència sanitària. Així mateix, es presenten com a òrgans encaminats a vetllar pel compliment dels drets que la legislació reconeix als ciutadans en l'àmbit sanitari. Seran el transmissor directe als/les pacients de tota la informació assistencial que requereixin.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública publica la RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, per la qual s'aprova la Carta de Serveis d'Atenció al Pacient (SAIP) .

Quines són les funcions del SAIP?