Radiofísica i Protecció Radiològica

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei: Dr. Francisco Candela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Servei de Radiofísica i Protecció Radiològica de l'Hospital Universitari de la Ribera permet el correcte ús terapèutic i el diagnòstic de les radiacions ionitzants.

També s'encarrega de garantir la protecció radiològica dels treballadors i usuaris de l'Hospital d'Alzira, d'acord amb la legislació vigent.

A més dels serveis que s'exposen tot seguit, el Servei de Radiofísica i Protecció Radiològica també s'encarrega de:

  • Desenvolupament, realització i seguiment de resultats del Programa de Garantia de Qualitat de l'Equipament (acceleradors, equip de Braquiteràpia i TAC de simulació, gammacàmeres i activímetre i equips de radiodiagnòstic).
  • Controls de qualitat necessaris després de cada intervenció de manteniment.
  • Elaboració de plecs d'especificacions tècniques per a noves adquisicions d'equipament de radioteràpia, medicina nuclear i radiodiagnòstic.
  • Realització dels protocols d‟acceptació de nous equips i establiment de l‟estat de referència inicial (ERI).
  • Gestió amb els organismes oficials d'altes i baixes de nous equips, així com canvis rellevants a la seva estructura.
  • Gestió i control (físic i documental) de les fonts radioactiva.

Veure més especialitats