Medicina Preventiva i Salut Pública

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei: Dr. Ricardo Bou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veure més especialitats

Prevenció i control d'infeccions (PCI)

 • Assegurar utilització personal aux/enf/metges de:
  • Precaucions universals
  • Precaucions basades en transmissió
 • Realització de projectes de millora/implementació i planificació.
 • Observacions/revisió de pràctiques habituals i adherència a recomanacions
 • Revisió continuada i assessorament sobre pràctiques i productes.
 • Col·laboració amb Salut laboral respecte a riscos biològics, vacunacions, etc.
 • Recomanar bones practiques higiene mans personal aux/enf/ metges
 • Intervenció en el procés de selecció i ús de productes per tal de disminuir el risc d'infeccions.
 • Suport adequat en els procediments de desinfecció i esterilització.
 • Suport en processos de neteja i desinfecció ambiental, incloent-hi equips, entorn pacients.
 • Donar suport al compliment d'eliminació de residus biosanitaris hospitalaris segons la llei de gestió de residus sanitaris.
 • Realitzar, en col·laboració amb Servei de manteniment, avaluació de risc d'infeccions en projectes de construcció, renovació, àrees danyades amb risc d'exposició bacteris/fongs a pacients, visitants i personal.

Suport a departaments amb pacients ingressats i ambulatoris sobre control d'infeccions:

 • Diàlisi.
 • Procediments específics: endoscopis, broncoscopis, etc.
 • Processos de desinfecció i esterilització.
 • Atenció primària (AP).
 • Polítiques de control de la infecció general incloent tècniques asèptiques.
 • Higiene de mans.
 • Dispositius daccés vascular.
 • Gestió de brots.
 • Comissió de seguretat.
 • Preparació per a emergències/alertes.
 • Vacunacions específiques en pacients immunodeprimits, estades en zones endèmiques, postexposició malalties transmissibles.
 • Dirigir seguiment exposició a malalties. en col·laboració amb AP, clínics, salut laboral.
 • Dirigir investigació de brots col·laborant amb clínics, salut laboral i Centre de Salut Pública.
 • Assegureu-vos que s'apliquen mesures de control apropiades.
 • Proporcionar formació anual al personal contractat a la benvinguda respecte a:
  • Higiene de mans.
  • Seguretat punxants.
  • Pla de control d'exposició a tuberculosi.
  • Selecció de productes, canvis i avaluacions.
  • Política d'actualitzacions de PCI.
  • Resultats vigilància i control de brots o casos.
  • Pacients amb alt risc d'adquirir infeccions nosocomials.
 • Proporcionar formació específica als serveis/àrees que ho sol·licitin.
 • Assegurar avaluació i actualització periòdica del programa.
 • Monitorització de riscos identificats per la Comissió local d'Infeccions – exemples:
  • Bacterièmies relacionades amb catèters (BRC).
  • Pneumònia associada a ventilador (NAV).
  • Microorganismes inusuals.
  • Infeccions de ferida quirúrgica.
  • Microorganismes multiresistents od'importància epidemiològica (SARM, BGNs,difficile.).
  • Radiologia intervencionista.
  • Infeccions associades a construcció/obres (Aspergillus).
 • Seguiment pacients infectats/colonitzats per determinar tendències, agrupacions, organismes inusuals, etc. en atenció primària i hospitalització.
 • Suport en gestió de riscos en cas d'alertes relacionades amb el seguiment i les tendències.
 • Anàlisi de dades:
  • Estratificació de riscos.
  • Anàlisi estadística.
 • Realització dinformes sobre indicadors en Serveis/àrees dinterès.
 • Orientació doportunitats per a millora.
 • En col·laboració la Comissió de Farmàcia, la Comissió ha de supervisar l'ús correcte d'antibiòtics (farmacèutics i inf. inf.) per afavorir la reducció d'infeccions per Clostridium difficile, l'aparició de resistències als antibiòtics i el tractament adequat d'infeccions.
 • La Comissió rep/analitza informes de monitorització indicadors biològics de la Central d'esterilització.
 • Rep/analitza cultius d'aigua diàlisi.
 • Avalua anualment la seva feina per optimitzar-ne el funcionament.
 • Avalua anualment el Pla davaluació de riscos, objectius i avaluació.
 • Aprovació de qualsevol canvi als indicadors de vigilància durant l'any en curs
 • Revisió d'informes de serveis, com es detalla a ap. 3A.
 • Membres de la Comissió: representants dels metges i infermeria amb interès a CI.

Planificació/avaluació de programes i dades compartides

 1. Informació sobre resultats:
  • Trimestral: dades d‟informe d‟EDO i Pla d‟acció coordinat amb DGSP.
  • Trimestral: Dades de vigilància.
  • Actualització anual del programa de CI o altres temes rellevants.
  • Informe Trimestral del Comitè de CI al Comitè de Direcció.
 2. Es rep informació de:
  • Ús d'antibiòtics (de la Comissió de Farmàcia).
  • Dades de la vigilància de CI i anàlisi.
  • Informe sobre salut laboral, incloent dades sobre exposicions sang/fluids, altres informes de malalties infeccioses, cobertures de vacunació de grip i raons per a rebuig, temes de recerca de salut laboral, estat dels programes d'immunització.
  • Informes de serveis auxiliars: control de neteja superfícies especialment en zones d'alt risc com a quiròfans i UCI. Processament endoscopis/fibrobroncoscopis.
  • Anàlisi i dades de la vigilància regional i nacional.
  • Reprocessament instrumental un sol ús i informes de qualitat
 • Pel conjunt Comissió d'Infeccions: desenvolupament del Pla/objectius i avaluació anual del risc basat en: fets rellevants, dades de la vigilància, avaluacions de necessitats, altres.
 • Realització de lavaluació anual del Pla de programa de CI i objectius basats en punts de millora, dades de la vigilància, altres.