Medicina intensiva

Medicina intensiva

 

La Unitat de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari de La Ribera s'encarrega del diagnòstic, tractament i atenció de tot pacient que es troba en situació crítica o en risc de caure-hi.

Està integrada per 12 boxes; 2 són individuals i permeten un major aïllament del pacient. Tots estan dotats de la tecnologia necessària per atendre adequadament els malalts. Tots els metges que atenen aquesta unitat estan especialitzats en Medicina Intensiva. A més, compta amb 5 metges interns residents (MIR), que fan la seva especialitat a l'Hospital d'Alzira.

Les visites dels familiars als pacients d‟aquesta Unitat es distribueixen en tres períodes: matí, migdia i tarda. Els professionals procuren oferir-los la informació més completa sobre la situació del seu familiar en qualsevol moment del dia, encara que, en la mesura que sigui possible, es realitza després de la visita del migdia.

Els professionals d'aquesta unitat participen activament en múltiples comissions clíniques i s'estan renovant constantment amb l'objectiu últim d'oferir el millor servei als pacients.

Aquesta Unitat té una cartera de serveis àmplia i abasta tota latenció al pacient en situació crítica

 

Veure altres especialitats

 

Informació General

Telèfon: +34 96 245 81 00

Prefectura de servei: Dr. Rafael Garcés González

Tractaments

Monitorització hemodinàmica guiada per ecocardiografia

Monitorització computaritzada dels trastorns del ritme cardíac

Cardioversió sincronitzada i no sincronitzada

Hipotèrmia terapèutica després de la parada cardíaca

Control i revisió dels marcapassos definitius i estimulació cardíaca

Implant de DAI, en col·laboració amb Cardiologia

Interrogació TRC al preoperatori per evitar interferències, així com reprogramació de MP i DAI / TRC per a la realització de RNM

Atenció i tractament immediat a la tempesta elèctrica en portadors de DAI

Interrogació de qualsevol tipus de dispositiu d'estimulació cardíaca permanent, tant d'alta com baixa energia per a diagnòstic i tractament de disfuncions

Tractament fibrinolític a la Síndrome Coronària Aguda (ICP primària)

Monitorització i tractament de Cardiopatia Isquèmica greu

Monitorització i tractament d'insuficiència circulatòria greu. Pilota de contrapulsació

Monitorització i control de la ventilació i intercanvi gasós

Instauració, maneig i control de la via aèria artificial

Aspiració i maneig de la hipersecreció bronquial

Suport respiratori no invasiu

Ventilació mecànica invasiva

Traqueotomies percutànies

Mesures de tractament de rescat del SDRA nítric, etc.

Punció-drenatge toràcic del malalt crític

Punció-drenatge abdominal del malalt crític

Assistència al politraumatitzat d'alt risc

Tractament fibrinolític a l'ictus isquèmic cerebral –Codi Ictus- Monitorització de la pressió intracranial Monitorització neurològica i control del postoperat de Cirurgia Cardíaca Assistència i control del postoperat de Neurocirurgia Assistència i control del postoperat de Cirurgia Toràcica Assistència i control del postoperat de Cirurgia Vascular Assistència i control de qualsevol altre pacient postoperat de risc potencial i real Diagnòstic i tractament de les principals alteracions metabòliques i de l'equilibri àcid-base Maneig del pacient amb intoxicació greu Depuració extrarenal (HDFVVC) Teràpia de reemplaçament renal contínua en pacient crític Hemodialisi convencional en pacients renals aguts Assistència immediata del fracàs multiorgànic Detecció, manteniment i control dels donants d'òrgans Col·locació nasoyeyunal a peu de llit o sota escòpia per a nutrició enteral

Col·locació de sondes nasoijunals sense control radiològic

Instauració, control i maneig de la nutrició enteral i parenteral

Atenció i control de pacients la necessitat d'assistència dels quals, independent de la seva patologia, superi l'ofertada per les unitats d'hospitalització del centre

Prevenció, detecció precoç i rehabilitació de la disfàgia orofaríngia en pacient traqueotomitzat

Decanulació de pacients

Seguiment en planta dels pacients decanulats a uci, amb disfàgia postraqueostomia