Hospitalització a domicili

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei:

 

 

 

 

 

 

 

És l'encarregada de fer el seguiment de pacients que necessiten cures de complexitat o alta intensitat de cures que no els pot oferir el metge i la infermera del seu centre de salut.

La Unitat d'Hospitalització a Domicili del Departament de Salut de la Ribera és un recurs sanitari centralitzat a l'Hospital d'Alzira, però que treballa preferentment a la comunitat.

Aquesta assistència es pot sol·licitar des del mateix Hospital o des del centre de salut corresponent.

Els professionals d'aquesta Unitat s'encarreguen de fer una proposta de cura del pacient, així com un seguiment indirecte mitjançant control telefònic, reforçant símptomes d'alarma i educació sanitària davant els problemes de salut detectats. Igualment, fan assistència directa després de control telefònic i resolució de problemes complexos a petició dels equips d'atenció primària.

Els metges i infermeres que treballen en aquesta Unitat treballen en horari de matins de dilluns a dissabte i estan localitzats fins a les 21.00 hores entre setmana i fins a les 20.00 hores en caps de setmana i festius.

Veure més especialitats

 

Tactaments Hospitalització a domicili

 • Malalties cròniques descompensades o complicades:
  • Atenció geriàtrica del vell fràgil descompensat.
  • Assistència al pacient crònic complex reaguditzat.
  • Seqüeles de processos neurològics –disfàgia, úlceres per decúbit-
 • Exacerbació de malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).
 • Descompensació de insuficiència cardíaca.
 • Reagudització d'enteropatia crònica.
 • Descompensació dhepatopatia crònica.
 • Reagudització insuficiència renal.
 • Descompensació de diabetis.
 • Complicacions de la sida.
 • Complicacions de processos neoplàsics.
 • Altres.
 • De tipus infecciós: pneumònies, gastroenteritis, endocarditis, pielonefritis, meningitis, cel·lulitis, bacterièmies.
 • D'una altra naturalesa: nefropaties agudes, ictus, trombosi venosa profunda amb/sense embolisme pulmonar.
 • Complicacions postquirúrgiques, bé a nivell de la ferida -dehiscència, seroma, hematoma, infecció, fístula-, o bé per la presència de patologia mèdica associada -de nou o per descompensació d'una malaltia crònica-.
 • Cures complexes de ferides no quirúrgiques -úlceres isquèmiques, úlceres del peu diabètic, úlceres per decúbit-.
 • Programes d'antibioteràpia endovenosa de llarga durada.
 • Malalties que necessiten cicles de medicació endovenosa.
 • Transfusions –hematies, plaquetes, plasma, factors de coagulació-.

En processos digestius, neoplàsics, neurològics, sistèmics, que cursen amb desnutrició.

 • Tractament del dolor.
 • Tractament d'altres símptomes -dispnea, anorèxia, deshidratació-.

Tècniques diagnòstiques:

 • Obtenció de mostres per al laboratori de Microbiologia.
 • Obtenció d'altres mostres: sang, orina –inclou gasometria arterial no realitzable a Atenció Primària-.
 • Altres tècniques diagnòstiques:
  • Electrocardiografia.
  • Pulsioximetria.
  • Elèctrodes transcutanis per quantificar pO2 i pCO2.
  • Sistemes de monitorització invasius o no invasius.
  • Paracentesi diagnòstica.
  • Toracocentesi diagnòstica.
  • Artrocentesi diagnòstica.
  • Punció lumbar.