Hematologia i Hemoteràpia (Àrea de Diagnòstic Biològic)

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei: Dr. Rafael Lluch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Servei d'Hematologia i Hemoteràpia de l'Hospital Universitari de la Ribera s'encarrega del diagnòstic, el tractament i el control de les diferents patologies de la sang, aplicant procediments i tractaments actualment vigents, segons guies nacionals i internacionals.

El Servei d'Hematologia de l'Hospital d'Alzira inclou:

  • Un laboratori d'hematologia general , coagulació i diagnòstic morfològic que, amb el suport de la Unitat de Biologia Molecular , permet de manera ràpida establir diagnòstics de les patologies de la sang i coagulació.
  • Un Banc de Sang , on es realitzen estudis immunohematològics i el control de l'hemoteràpia per tal de minimitzar els riscos dels processos transfusionals.
  • Una Unitat de tractament anticoagulant , on es controla aquells pacients anticoagulats i es realitza un seguiment del seu tractament i maneig de complicacions.

Aquest Servei col·labora en estudis i assaigs clínics de caràcter nacional i en diferents grups de treball, com els grups espanyols de leucèmia limfàtica crònica, trombopènia immune i síndromes mielodisplàsiques, i els grups valencians de mieloma múltiple, síndromes limfoproliferatives, diagnòstic morfològic.

Veure més especialitats

Tractaments Hematologia i Hemoteràpia

La major part del maneig de patologies es fa a consultes externes ia l'Hospital de Dia, on s'administren tractaments quimioteràpics.

El Servei d'Hematologia disposa, a més, de llits d'hospitalització on tractar pacients que necessiten ingrés per patologies hematològiques i maneig de complicacions terapèutiques de malalties com mieloma múltiple, síndromes limfoproliferatives i leucèmies.

S'aborda una àmplia varietat de malalties:

  • Anèmies .
  • Leucèmies : En el cas de leucèmies agudes i proliferacions neoplàsiques de cèl·lules immadures, l'Hospital d'Alzira disposa d'opcions terapèutiques en pacients ancians, així com d'una relació excel·lent amb el centre de referència per a aquells pacients joves en què pugui ser necessari el trasplantament de medul·la òssia. En el cas de leucèmia mieloide crònica i leucèmia limfàtica crònica, l'Hospital disposa de les tècniques diagnòstiques i de les opcions de tractament actualment acceptades.
  • Mieloma múltiple : Hi ha múltiples opcions terapèutiques que es posen al servei dels pacients, tant en pacients joves candidats a trasplantament de medul·la òssia com en pacients majors no candidats a aquest procediment. El Servei col·labora amb el grup destudi de mieloma múltiple de la Comunitat Valenciana.
  • Síndrome mieloproliferativa : L'Hospital d'Alzira disposa de diverses opcions terapèutiques, entre elles un programa de sagnies controlat per hematòlegs en col·laboració amb el personal d'Infermeria del Banc de Sang.
  • Trombopènia immune i anèmia hemolítica .

El Servei d´Hematologia de l´Hospital de la Ribera disposa d´una unitat de tractament anticoagulant des d´on es realitza el control d´aquest tractament. El Servei disposa, a més, d'un programa d'externalització que permet la realització del tractament als diferents centres de salut del Departament.

S'encarrega de la supervisió de totes les analítiques realitzades al Departament de Salut –unes 800-850 diàries-, cosa que li permet detectar possibles alteracions que necessitin estudis més amplis de possibles malalties, tant hematològiques com d'altres òrgans. En aquesta unitat es realitza, així mateix, la punció de medul·la òssia i el seu estudi.

S'encarrega del control de la teràpia transfusional, assegurant la realització de tots els estudis pertinents per tal de garantir la màxima seguretat del pacient. Compte amb el control del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana i participa en el grup d'Hemoteràpia de la Comunitat Valenciana.

S'ha desenvolupat un programa de sagnies terapèutiques engegat per reduir les complicacions de l'excés de sang –poliglobulia- secundari a patologies hematològiques i sistèmiques. Així mateix, s'ha desenvolupat un programa d'estalvi de sang per tal d'evitar la transfusió davant de procediments quirúrgics o dur a terme un programa d'autotransfusió que permeti la recollida de sang del propi pacient davant la possible necessitat d'aquesta en una intervenció.