Funcions

Funcions del SAIP

Segons l'article 4. Funcions

 1. De les unitats funcionals SAIP:
  • Captar les inquietuds i necessitats dels/de les pacients en matèria d'assistència sanitària i canalitzar-la cap als òrgans directius, perquè la resposta sanitària sigui d'acord amb elles, complint així amb l'objectiu de millora contínua de la qualitat assistencial i consolidant, de aquesta forma, la confiança de la ciutadania en el sistema sanitari públic.
  • Tutelar el compliment dels drets dels/de les pacients reconeguts per llei.
  • Tutelar de manera especial el dret a la lliure elecció de metge/essa, centre datenció primària o especialista, així com el dret a la segona opinió mèdica.
  • Vetllar pel compliment de les obligacions que, per tal d'una major eficàcia i eficiència, tenen, segons la normativa vigent, els/les pacients en relació amb els serveis i recursos del sistema sanitari públic.
  • Informar i assessorar els/les pacients sobre aquelles qüestions demanades per ells/es en el seu àmbit dactuació.
  • Tramitar les queixes, els suggeriments i els agraïments. Gestionar el registre d'entrada al Programa d'Informació i Gestió de l'Atenció al Pacient (PIGAP).
  • Col·laborar en la realització d'enquestes de qualitat percebuda pels/per les pacients del Departament de Salut, així com en les tasques d'anàlisi i avaluació del PIGAP, facilitant anualment a la Gerència una memòria de la seva gestió i sempre que, des d'aquesta Gerència , els sigui demanada informació puntual sobre aspectes de la insatisfacció dels/de les pacients.
  • Col·laborar amb la Gerència i l'equip directiu, dins del seu àmbit de competències, especialment en totes les tasques encaminades a millorar la satisfacció del/de la pacient.
  • Remetre les queixes, suggeriments i agraïments a les empreses contractistes, comunicant, alhora, les incidències esmentades, perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns, al servei de la Conselleria amb competència en sanitat encarregat dels concerts.
  • Col·laborar amb la Direcció General amb competències en atenció al/a la pacient en totes les iniciatives que estiguin encaminades a donar una millor atenció als/a les pacients.
  • Formar part del Comitè de Bioètica Assistencial, de conformitat amb el que disposa el Decret 99/2004, d'11 de juny, del Consell, pel qual es regula la creació i l'acreditació dels Comitès de Bioètica Assistencial.
  • Elevar al Comitè de Bioètica Assistencial les consultes que en aquest sentit formulin els/les pacients.
  • Els SAIP d'hospital tindran, a més, com a funcions:
   • El registre i la gestió de les voluntats anticipades.
   • La coordinació de les activitats de voluntariat sanitari.
  • Qualsevol altra que, en relació amb les seves funcions previstes a la Llei, se li assigni per lOrdre de desplegament corresponent.
 2. El personal dels punts SAIP d'informació, de taulells i atenció telefònica ha de dur a terme funcions d'atenció i d'informació, i ha de remetre a les unitats funcionals SAIP en els casos en què es requereixi. Tot això sense perjuí del desenvolupament de les funcions pròpies que li corresponguen per la seua categoria professional.
 3. La persona que exerceixi la coordinació del SAIP actuarà com a interlocutor amb la Gerència del Departament de Salut i/o càrrecs directius, així com amb la Direcció General amb competències en matèria datenció al/a la pacient.

SAIP del Departament de Salut de la Ribera